Tilstandsanalyse

Eier av byggverk skal til enhver tid kunne dokumentere at bygget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

En Tilstandsanalyse vil kunne avdekke eventuelle svakheter i bygget som igjen gir grunnlag for å iverksette tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå som ivaretar og dokumenterer forutsetningene for bruk.

Branndokumentasjon 

Tilbyr interaktiv branndokumen-tasjon basert på byggverkets forutsetning for bruk, samt eier og brukers ansvar ift. dokumen-tasjonskrav i Forskrift om brannforebygging.


Branndokumentasjonen vil være tilgjengelig for bruk på alle digitale plattformer.

 

Fagressurs ved tilsyn

 Tilbyr å være en fagressurs og rådgiver for   bygningseiere ved å bistå under branntilsyn av   næringsbygg og næringsparker ifm tilsyn fra   lokale brannmyndigheter.
 

 I tillegg tilbyr vi å følge opp med å utarbeide   Tiltaksplan og Handlingsplan som ivaretar eier   og brukers ansvar ift. oppfølging etter tilsynet.

 

Internkontroll brannvern

Gjennomgang og kvalitetssikring av brukers egenkontroll samt utarbeide interaktive og sporbare sjekklister som er tilpasset virksomhetens risiko og bruk.

I tillegg ivareta virksomhetens krav og oppgaver til systematisk egenkontroll for forebygging av brann i samsvar med utarbeidet branndokumentasjon og krav i Forskrift om forebyggende brannvern.

Tegnetjenester

Branntekniske tegninger er en viktig del av den lovpålagte branndokumentasjonen som kreves i nye og eksisterende bygg. 
 

Gjennom vårt samarbeid med blant annet Nilsen Tegnetjenester,tilbys branntegninger, bygg- og snitt tegninger, samt rømningsplaner tilpasset virksomhetens behov.

ROS/Grovanalyse

Forskrift om brannforebygging av 1.1. 2016 § 12, "Brukernes systematiske sikkerhetsarbeid",
forutsetter at bruker av byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket.