Hva er Tilstandsanalyse?

Eier av et byggverk skal til enhver tid kunne dokumentere at bygget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

 

En Tilstandsanalyse vil kunne avdekke eventuelle svakheter i bygget som igjen gir grunnlag for å iverksette tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå som ivaretar forutsetningene for bruk.

Eiers plikt..

Eier har en plikt til å sørge for å dokumentere i form av en tilstands-analyse at sikkerhetsnivået i hele byggverket er oppgradert slik at det minst tilsvarer nivået som kommer frem av de samlede kravene gitt i byggeforskrift av 1985 (BF 85) eller senere byggeregler.  

 

Kravet til oppgradering av byggverk er et såkalt funksjonskrav. Det innebærer at kravet angir en overordnet målsetting som skal nås.

Denne målsettingen kan nås ved å følge de konkrete kravene i byggeforskriften ved bruk av analyse til å dokumentere at det samlede sikkerhetsnivået forskriften er oppfylt i byggverket. Alternativt en blandingsmodell der man bruker preaksepterte ytelser så langt de passer, og analyse på tiltak som avviker fra preaksepterte ytelser i BF 85.

 

I eksempelvis en eldre bygård fra 1890 vil det normalt ikke være mulig å følge de konkrete kravene i BF 85, på grunn av bl.a. svake etasjeskillere. Oppgraderingskravet tillater derfor såkalte tekniske bytter. Det vil si at ett sikkerhetstiltak kan byttes ut med et annet sikkerhetstiltak.

For eksempel kan brannalarmanlegg og automatisk brannslokkeanlegg i noen tilfeller erstatte branncelleinndeling i en eldre bygning oppført etter regelverk før 1985.

Det forutsettes imidlertid at det samlede sikkerhetsnivået blir minst like høyt som ved oppfyllelse av de preaksepterte ytelsene i byggereglene av 1985.