Om noen av tjenestene

 

  Sameie og Borettslag

HMS-arbeid i boligselskap er styrets ansvar, og innebærer  å verne om liv, helse og materielle verdier. Dette vil bidra  til et godt og trygt miljø for alle som befinner seg der.

 

Jeg tilbyr alle typer tjenester som kan bidra til å styrke styret arbeid, samt bidra til avklaringer og gode løsninger for å ivareta et branntrygt bomiljø.

    Bygningseiere 

 

I tillegg til å tilby branndokumentasjon og Tilstandsanalyse av byggverket ved behov,  vil jeg også kunne være en fagressurs for bygningseiere ift. å bistå under branntilsynet samt oppfølging etter tilsyn fra lokale tilsynsmyndigheter.  Eksempelvis bistå med å utarbeide tiltaksplan og handlingsplan.

Tilstandsanalyse

 

 

Eier av et byggverk skal til enhver tid kunne dokumentere at bygget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå .

En Tilstandsrapport vil kunne avdekke eventuelle svakheter i bygget som igjen gir grunnlag for å iverksette tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå som ivaretar forutsetningene for bruk.

          Branndokumentasjons Næringsbygg 

Tilbyr interaktiv branndokumentasjon basert på byggverkets  forutsetning for bruk, samt eier og brukers ansvar ift. dokumentasjonskrav i Forskrift om brannforebygging.

 

Branndokuementasjonen vil være tilgjengelig for bruk på alle digitale plattformer.

Utarbeidet brannteknisk Tilstandsrapport vil sammen med en branndokumen-tasjon, samlet sett gi eier tilstrekkelig grunnlag til å kunne dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i bygget.   

 

Branndokumentasjonen vil også gi grunnlag for å dokumentere brukers ansvar ift. organisatoriske tiltak ift. krav i Forskrift om brannforebygging. 

 

 

 

Branntegninger og rømningsplaner     

Branntekniske tegninger er en viktig

del av  den lovpålagte branndokumen-tasjonen som kreves i nye og eksisterende bygg. 

 

Gjennom samarbeid med Byggsøknord tilbys branntegninger, bygg- og snitt tegninger, og utarbeidelse av rømningsplaner tilpasset dine behov.