Om BrannconsultNord

BrannconsultNord er et brannrådgivende foretak opprettet i 2020 av tidligere leder av Tromsø kommunes brannforebyggende avdeling, Jonny Magne Nilsen. Foretakets leder har nærmere 40 års erfaring fra forebyggende og operativ brannvern, hvorav 29 av disse som varabrannsjef, avdelingsleder, innsatsleder og brannrådgiver for Sysselmannen på Svalbard for å nevne noe. Virksomheten utvikler seg stadig og tilbyr et bredt spekter av brannrådgivningstjenester. Vår misjon er å bidra gjennom tjenestetilbud og rådgiving, til gode brannfaglige løsninger for deg og din virksomhet.

Ved behov for brannrådgiving kan du fylle ut kontaktskjemaet nederst på nettsiden eller ta kontakt på mobil +47 900 16395.

                Brannsikring av eldre bygg

Brann er den største trusselen mot fredet og verneverdig bebyggelse i Norge. Hvert år går verdifulle kulturhistorise bygninger tapt i brann. Bygninger som ofte gjenspeiler samtiden de ble bygget i, men også ikke minst utgjør en viktig del av identiteten vår. Tromsø er nettopp en en slik by. 

Det er derfor behov for bedre brannsikring av denne bebyggelsen.
 

BrannconsultNord er derfor opptatt av å bidra til å ivareta det særegne ved eldre bygg på en best mulig måte. Dette gjelder også i forbindelse med brannsikring og oppgradering av eldere byggverk til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

Se link til artikkel fra Riksantikvaren under "Blogg"

 

Kulturhistorisk verdi

For å sikre kulturverdier vil det ofte være nødvendig med bedre brannsikring enn det som kreves i lovverket. I vanlige

 boliger er det normalt bare krav om røykvarsler og håndslokker.

 Brannsikringstiltakene bør gjennomføres med minst mulig endringer av interiøret og eksteriøret. Hva som er akseptable   inngrep, avhenger av bygningens verneverdi. Det bør gjennomføres en kost-nyttevurdering der også kostnader i form av   inngrep i bygningen og langsiktige skader vurderes.

                                                          ____________________________________

Som tidligere leder av Tromsø kommunes brannforebyggende avdeling, har jeg gjennom rollen hatt ansvar for å utarbeide   og ferdigsstille en rapport på oppdrag fra kommunestyret som fikk navnet "Rapport Sentrumsvern". Rapporten hadde som   mål å kartlegge risikoen for brannsmitte mellom kvartal og enkeltbygg i Tromsø sentrums eldere trehusbebyggelse,   samt danne grunnlag for utarbeidelse av en overordnet verneplan. Erfaringer fra arbeidet, og ikke minst den brann-   forebyggende og kulturhistoriske delen av dette, har jeg tatt med meg som en viktig del av  målstrategien også for   BrannconsultNord.