Forskrift om brannforebygging § 10, «Eierens dokumentasjonsplikt»

En virksomhet som eier et byggverk, skal dokumentere at virksomhetens plikter etter Forskrift om brannforebygging §§ 4 til 9 er oppfylt.

 

 

 

Hvem er ansvarlig for dokumentasjonen?

Virksomheten som eier byggverket er ansvarlig for å dokumentere at dens plikter etter forskriften er oppfylt. Eieren kan avtale at andre skal sørge for dokumentasjonen, men eieren er likevel ansvarlig overfor brannvernmyndighetene.

Målet med plikten til dokumentasjon er å rette oppmerksomheten mot brannsikkerhet i virksomheten. Dokumentasjon er derfor en sentral del av virksomhetens systematiske sikkerhetsarbeid. Kravet til dokumentasjon retter oppmerksomhet mot innholdet i virksomhetens plikter og sørger for at pliktoppfyllelse blir målt og etterspurt.

 

Dokumentasjonskravet fremmer virksomhetens egen kontroll med at kravene til brannsikkerhet for byggverket og virksomhetens plikter etter forskriften er oppfylt. Dokumentasjonsplikten skal også legge til rette for lokale brannmyndigheter slik at de kan gjennomføre et grundig og effektivt tilsyn med brannsikkerheten i byggverket. Plikten til å legge dokumentasjonen frem for tilsynsmyndighetene følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 33.

Branndokumentasjon tilgjengelig på alle digitale plattformer

Innholdsfortegnelse og oppbygging av branndokumentasjon vil ivareta alle krav i Forskrift om Brannforebygging til dokumentasjon.

Dokumentasjonen vil ta utgangspunkt i kartlagt risiko basert på "uønskede" hendelser ved virksomhet, som gir grunnlag for en «Grovanalyse».

 

I tillegg til selve bygningsdokumentasjonen, vil dokumentasjon ivareta implementering av digitale egenkontroll- og avviksskjemaer samt gjennomføring av brannøvelser basert på kartlagt risiko.

Du vil få tilgang til en «Øvelsesveileder» tilpasset din virksomhet, som grunnlag for opplæring av ansatte og gjennomføring av brannøvelser.

 

Hele branndokumentasjonen inkludert alle «bokmerker», vil være tilgjengelig i pdf format på et område dedikert til dere i Dropbox. Alle avviksskjemaer tilknyttet systemrettet og systematisk egenkontroll er digitale og sporbare i pdf format.

 

Hovedokumentasjonen vil være på ca. 40 sider, men i tillegg kommer bokmerker til øvelsesveileder med forslag til brannøvelser, branninstrukser, sjekklister internkontroll ol. tilpasset virksomheten, samt  utarbeidet ROS/Grovanalyse.

 

Hele branndokumentasjonen med alle dokumenter blir lastet opp og linket til Dropbox.
 

 

 

 

 

 

Ta kontakt for demo og eksempel på oppbygging av branndokumentasjon nettopp for deg.